สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครม.มีมติ อนุมัติกฎกระทรวงคุมเข้มข้าว เข้า-ออกประเทศ

จากประชาชาติธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (13 ก.ย.) มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างประกาศ ให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการนำผ่านราชอาณาจักร ดังนี้ 1.ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืชและกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 2.นำผ่านทางด่านศุลกากรเฉพาะที่มีด่านตรวจพืชตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนด และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศ ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกตามที่กำหนดแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำผ่านราช อาณาจักร ทั้งนี้ ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชต่อด่านตรวจพืช เพื่อตรวจสอบก่อนนำมาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำผ่านราชอาณาจักร


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : ครม.มีมติ อนุมัติกฎกระทรวงคุมเข้มข้าว เข้า-ออกประเทศ

view