สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มกอช.ยกระดับสินค้าเกษตร เข็นมาตรฐานบังคับใช้เพียบ

จากประชาชาติธุรกิจ

เกษตรฯเร่งกำหนดมาตรฐานทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ ป้องตลาดส่งออกกระทบ พร้อมประกาศมาตรฐานทั่วไปใหม่อีก 6 เรื่อง

รายงาน ข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีมติเห็นชอบให้จัดทำมาตรฐานหลัก ปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นมาตรฐานบังคับ โดยเร่งรัดให้มีการจัดตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะต้องเร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมาก ทำให้มีการลักลอบส่งออกทุเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน และขาดสุขลักษณะ กระทรวงเกษตรฯจึงจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการส่งออกในภาพรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้าทุเรียนจากไทย ซึ่งมูลค่าการส่งออกทุเรียนทั้งหมดในปี 2558 มีปริมาณ 11,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 940 ล้านบาท โดยเป็นทุเรียนแช่เยือกแข็งประมาณ 1,590 ตันมูลค่าประมาณ 105 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อประกาศเป็นมาตรฐาน ทั่วไป 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมีคุณภาพ ปราศจากโรค และแมลงศัตรูพืช เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในไทยเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น 2.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน 3.แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังไหม 4.การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นวีในกุ้ง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน 5.สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด หรือ MLRs เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงทางการค้าได้ และ 6.มาตรฐานแตงเทศหรือเมลอน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงโดยปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกแตงเทศประมาณ 3,100 ไร่

ด้านนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้ มกอช.จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นอีก 6 ชุด เพื่อจัดทำและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ตามที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการได้ขอให้จัดทำมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการผลิต นำเข้า และส่งออก ประกอบด้วย 1.มาตรฐานแอปเปิล เพื่อรองรับการนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2558 ไทยมีการนำเข้าแอปเปิลจากต่างประเทศประมาณ 1.3 แสนตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 5,500 ล้านบาท 2.มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จีเอพี) ในต้นพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อรองรับกับความต้องการใช้ในประเทศที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 8.5 ล้านไร่ 3.มาตรฐานจีเอพีในพืชสมุนไพร ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรให้สูงขึ้นตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนา สมุนไพรไทย ปี 2560-2564

4.มาตรฐานจีเอพีในยางพาราและผลิตภัณฑ์ ยางพารา 5.มาตรฐานปลาร้า เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปมีการยกระดับการผลิตปลาร้าให้มีคุณภาพ สูงขึ้น โดยในแต่ละปี ประเทศไทยสามารถผลิตปลาร้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณ4 หมื่นตัน 6.มาตรฐานจีเอพีการเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสวยงาม เพื่อเป็นการพัฒนามูลค่าตลาดของสัตว์น้ำทะเลสวยงามให้สูงขึ้น


อี.โอ.เอส เกียร์,ไร่รักษ์ไม้,มูลไส้เดือน,ปุ๋ยมูลไส้เดือน,เกษตรแปรรูป,#อุปกรณ์แค้มปิง,#อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย,เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต,#มีดดามัสกัส,#เหล็กดามัสกัส

Tags : มกอช.ยกระดับสินค้าเกษตร เข็นมาตรฐานบังคับใช้เพียบ

view